Make your own free website on Tripod.com
Zero-One

** means the tape is my own master copy
() is the tape the show can be found on

12/14/2002 ZERO-ONE: TOKYO, JAPAN (taped 11/26/2002) (2518)
1.  Kuroge Wagyuta vs. Fugofugo Yumeji
2.  Yoshiaki Fujiwara vs. Shinsuke Z Yamagasa/Fuyuki Takahashi
3.  Low-ki/Frankie Kazarian/CW Anderson vs. Tatsuhito Takaiwa/Ikuto Hidaka/Yoshito Sasaki
4.  Wataru Sakata vs. Dick Togo
5.  Naohiro Hoshikawa vs. Kazuhiko Ogasawara
6.  Nathan Jones/Jon Heidenreich vs. The Predator/Jimmy Snuka Jr.
7.  Shinjiro Otani/Masato Tanaka vs. Hirotaka Yokoi/Kohei Sato
8.  Shinya Hashimoto vs. Steve Corino

**01/05/2003 ZERO-ONE USA: TOKYO, JAPAN (2573) 1. Joel Maximo/Jose Maximo vs. Shane Ballard/Shannon Ballard 2. Aussie Beef/Fugofugo Yumeji vs. Ape the Man/Prince Nana 3. Tatsuhito Takaiwa/200% Machine vs. Kohei Sato/Hirotaka Yokoi 4. Dick Togo/Ikuto Hidaka vs. CW Anderson/Paul London 5. Low-ki vs. AJ Styles
**01/05/2003 ZERO-ONE USA: TOKYO, JAPAN (2574) 6. Mr. Ohtani/Masa Tanaka vs. Tom Howard/Steve Corino 7. Hashif Khan vs. Jason Alcatraz
**01/18/2003 ZERO-ONE: TOKYO, JAPAN (taped 01/06/2003) (2575) 1. Prince Nana vs. Fugofugo Yumeji 2. Naohiro Hoshikawa/Kohei Sato/Yoshito Sasaki/Shinsuke Z Yamagasa vs. Don Arakawa/Ape the Man/Aussie Beef/Boogie Man 3. CW Anderson/Paul London vs. Ballard Brothers 4. Dick Togo/Ikuto Hidaka vs. SAT 5. Steve Corino vs. Masa Tanaka 6. Jason Alcatraz/AJ Styles vs. Mr. Ohtani/Tatsuhito Takaiwa 7. Shogun/Wataru Sakata vs. Tom Howard/Low-ki